MMBase
Homepage / Contact / Technical Board

Back to overview

Technical Board: 2006/05/10

(for English translation see below)

Verslag vijfde vergadering technisch comité MMBase.

Vergadering gehouden te Hilversum,. Stichting MMBase, 10 mei.

Aanwezig:
Nadia Poulou (Kennisnet)
Ronald Vendelmans (Amsterdam)
Henk Hangyi (Mmatch)
Daniel Ockeloen (MMCoder)
Michiel Meeuwissen (PO)
Jo Lahaye (stichting).

Afwezig mk:
Jean-Luc van Hulst (Finalist)

In deze vergadering is gesproken over:

1. Releasebeleid.
Naar aanleiding van het rondgezonden stuk worden enkele detail-opmerkingen gemaakt. Het is duidelijk dat het stuk nog herschreven dient te worden, in die zin dat duidelijk wordt dat het hier een vacature betreft. Afgesproken wordt dat de vacatures worden ingediend bij de Stichting en dat vervolgens in het technisch comite wordt bezien wie wordt uitgenodigd voor een gesprek. Daar vindt in principe ook de aanstelling plaats. Jo geeft aan dat dit in principe tot de competentie van de directeur behoort, maar dat er wel een uitspraak van het bestuur van de Stichting hoort te zijn over deze aanstelling als zodanig. Het voorstel ligt voor, maar er is bij het opstellen van deze notulen nog geen reactie.

2. Release 1.8.
Er zijn felicitaties aan de developers voor release 1.8, in het bijzonder aan het adres van Michiel. Na een lange tijd is er dan eindelijk een nieuwe release met veel nieuwe features. Op mmbase.org is er een uitgebreid overzicht en er zal een persbericht worden verzonden.

3. Workshop.
Omdat de eindgebruikers en dienstverleners al sinds vorig jaar niet meer geinformeerd zijn over de voortgang, wordt zoals eerder gecommuniceerd op 29 mei een bijeenkomst georganiseerd die er als volgt uitziet:

a. Michiel Meeuwissen geen een korte impressie van release 1.8.
b. Architectuur MMBase. Arjan van Krimpen geeft een overzicht van de uitgangspunten en "principes"
c. Framework voor modulaire componentenontwikkeling MMBase (Johannes Verelst en Nico Klasens)
d. CMS-container: MMBase in combinatie met een professionele portal omgeving, JSR 168 (Jean Luc van Hulst).

4. Architectuur.
Ook in deze vergadering is stil gestaan bij de architectuur. Er wordt een aantal opmerkingen gemaakt naar aanleiding van het overzicht dat door Nadia is aangeleverd. Inhoudelijk is in elk geval het multitier-verhaal van Jo waarschijnlijk niet compleet/goed. Dit zou door een developer/architect specifieker voor MMBase beschreven dienen te worden.

Daniel geeft aan een principle-tracker gemaakt te hebben en demonstreert later hoe deze werkt. Het ziet er goed verzorgd en functioneel uit. Opgemerkt wordt wel dat de architectuur-inleiding als geschreven door Nadia ergens een plek moet krijgen om de “principles” een kader te geven. En Jo denkt dat er behalve een plek op de site ook een pdf (of word/odt formaat) nodig ie met een inleiding over MMBase; of een verwijzing naar de website voor meer inleidende informatie.

Behalve de eerdere indeling:
1. organisatie
2. applicaties/services
3. technisch
wordt voorgesteld om ook aan te geven of het van belang is voor de core, het framework of componenten (of alle drie)

Opgemerkt wordt dat je met de huidige principles nog niet bent waar je wilt zijn. Er moet ook een beschrijving komen die uitlegt hoe je kunt deelnemen aan het project. Jo zegt hier naar te willen kijken, maar vraagt of iemand hem de documenten wil sturen die nu bij de distributie worden verstrekt. Hij zal dan ook zien of de procedures die op de website staan nog (wel) geldig zijn, gelet op de ontwikkelingen en de rol van het technisch comité.

5. Communicatie.
Voorgesteld wordt om de communicatie zo mogelijk nog strakker vorm te geven en in elk geval iedere keer notulen te maken, ook als er niet zoveel te melden is. Jo geeft aan daarvoor te zullen zorgen. Focus ligt nu eerst op 29 mei.

6. Karma en Didactor-systematiek.
Het voorstel van Johannes Nico is op 22 mei verspreid en wordt met deze notulen ook aan het technisch comité ter beschikking gesteld. Uiteraard wordt meedenken op prijs gesteld.

Jo Lahaye,
22 mei 2006
----
(English translation, with thanks to worldlingo.com)

Report fifth meeting technical committee MMBase.
Meeting held at the MMBase Foundation, Hilversum.

Present:
Nadia Poulou (KennisNet)
Ronald Vendelmans (Amsterdam)
Henk Hangyi (MMatch)
Daniel Ockeloen (MMCoder)
Michiel Meeuwissen (PO)
Jo Lahaye (MMBase Foundation).

Absent with notice:
Jean-Luc of Hulst (finalist)

At this meeting the following items have been discussed:

1. Releasemanagement.
As a result of the distributed document some detail observations are made. It clear that the piece has been still rewritten must become, in the sense that clear becomes that it concerns here a job opportunity. It is agreed that the applications are submitted to the foundation and that subsequently the technical committee considers who is invited for a conversation. There in principle also the appointment takes place. Jo indicates that this in principle to the competentie of the director belongs, but that there a pronouncement of the governing board of the foundation hears be concerning this appointment as such. The proposal precedes, but there is at the drawing up of these minutes response still no.

2. Release 1.8.
There its felicitaties to the developers for release 1.8, in particular to the address of Michiel. After for a long time there are then at last new release with much new features. On mmbase.org are there a vast overview and a press bulletin will be sent there.

3. Workshop.
Because the end-users and service providers have been no longer informed already since previous year concerning the progress, like it is rather communicated on 29 May a meeting organised which looks forward to there as follows:
a. Michiel Meeuwissen presented a short impression of release 1.8.
b. Architecture MMBase. Arjan van Krimpen gave an overview of the main points and principles
c. Framework for modular component development MMBase (Johannes Verelst and Nico Klasens)
d. CMS-container: MMBase in combination with professional portal surroundings, JSR 168 (Jean Luc van Hulst).

4. Architecture.
Also at this meeting the new MMBase architecture project has been discussed. A number of observations is made as a result of the overview which has been supplied by Nadia. Substantive anyway multitier-verhaal of Jo are not probably completewell. This by developer/architect for MMBase described more specifically must become.

Daniel give to principle-tracker to have made and demonstrate later how these work. It sees well looked after and functionally. It is noticed, however, that the architecture introduction must receive as written Nadia somewhere a spot to give a framework to the principles. And Jo think that there except a spot on the site also pdf become (orodt format) necessary ie with an introduction concerning MMBase; or a reference to the Internet site for further introducing information.
Except the earlier classification:
1. organisation
2. applicationsservices
3. technically
is presented also indicate if it is important for the core, the framework or components (or all three)
are noticed that you are not yet with the current principles true you want be. There also a description come which, must explains how you can take part in the project. Jo say here to want look at, but asks if someone him wants the documents which at the distribution are now supplied send. He will see thus if the procedures which stand be on the Internet site still (, however,) valid, having regard to the developments and the role of the technical committee.

5. Communication.
Is presented to form the communication possibly still more tightly and anyway every time minutes to make, also if there so much to communicate is not. Jo give to for that will look. Focus lies now firstly on 29 May.

6. Karma and didactor system.
The proposal of Johannes Nico has been spread on 22 May and with these minutes to the technical committee is also made available. Of course to think with is appreciated.

Jo Lahaye,
22 May 2006